Инвестиционен подход

Целевата група от предприятия, в които INVENIO Partners има интерес да инвестира, включва бързо развиващи сe компании от региона с потенциал за завоюване на водеща пазарна позиция. Смятаме за особено привлекателно ако компанията се управлява от опитен екип, представя възможности за вертикална и/или хоризонтална интеграция и регионално разширяване, както и ако генерира годишен оборот в диапазона от 3 до 25 млн. eвро.

Видове финансиране

Разглеждаме възможности за финансиране под формата на инструменти за дялово или квази-дялово финансиране.

Размер на инвестицията

Целевите инвестиции на фонда са под 10 млн. eвро. В допълнение, имаме възможността, чрез партньорство с нашите инвеститори или с привличането на външни инвеститори с експертиза и опит в дадената индустрия, да осъществяваме транзакции, изискващи по-голям размер на капитала. 

За да осигурим най-висока добавена стойност както за нашите инвеститори, така и за нашите компании, целта ни е да договорим контролна позиция или значителен миноритарен дял. 

Ключови индустрии/ Секторен профил

Работим усилено, за да поддържаме високи стандарти на професионализъм в различни сектори, включително търговия на дребно, лека и тежка промишленост, транспорт и логистика, хранително-преработвателна промишленост, информационни технологии, здравеопазване, образование и туризъм.

Фаза/ Стадий на развитие

INVENIO Partners инвестира в утвърдени бизнеси, търсещи да достигнат своето следващо ниво на развитие.

География

Фондът предоставя финансиране на малки и средни компании на територията на Югоизточна Европа, с фокус върху компании от България, Румъния и Сърбия.

Инвестиционен подход 

INVENIO Partners работи съвместно с компаниите, в които инвестира, на оперативно и стратегическо ниво. Стремежът ни е да утвърждаваме индустриални лидери от световна класа като съдействаме за: 

  • Развитие на стратегическо планиране и процеси за ефективно въвеждане на стратегическия план на оперативно ниво
  • Оптимизация на вътрешната организация, администрация и финансов контролинг
  • Подобрение на оперативните парични потоци и структурата на себестойността
  • Периодичен анализ на рентабилността по клиенти и продукти
  • Въвеждане и поддръжка на най-високи стандарти за качество на продукция, услуга към клиенти и ефективност на производството
  • Фокус върху възвръщаемостта от капиталовите инвестиции
  • Подобрение на програмите за обучение на служители
  • Фокус върху прилагането на най-добри практики за корпоративно управление, както и активна подкрепа на инициативи със социална и екологична насоченост