Инвестиционен подход

INVENIO Partners discovers target companies with a solid track record and potential for a leadership position in their respective industry.  We invest in companies with competitive business models and find it particularly attractive if the company is managed by an experienced team, and presents opportunities for vertical and/or horizontal integration as well as regional expansion. Our target companies typically generate annual turnover in the range of EUR 3 – 25 million.

Видове финансиране

We provide growth & buyout funding in the form of equity or quasi-equity instruments. The funding benefits from the support of the European Union under the Equity Facility for Growth established under Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and the Council establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium enterprises (COSME) (2014-2020)

Размер на инвестицията

Целевите инвестиции на фонда са под 10 млн. eвро. В допълнение, имаме възможността, чрез партньорство с нашите инвеститори или с привличането на външни инвеститори с експертиза и опит в дадената индустрия, да осъществяваме транзакции, изискващи по-голям размер на капитала. 

За да осигурим най-висока добавена стойност както за нашите инвеститори, така и за нашите компании, целта ни е да договорим контролна позиция или значителен миноритарен дял. 

Ключови индустрии/ Секторен профил

Работим усилено, за да поддържаме високи стандарти на професионализъм в различни сектори, включително търговия на дребно, лека и тежка промишленост, транспорт и логистика, хранително-преработвателна промишленост, информационни технологии, здравеопазване, образование и туризъм.

Фаза/ Стадий на развитие

INVENIO Partners инвестира в утвърдени бизнеси, търсещи да достигнат своето следващо ниво на развитие.

География

Фондът предоставя финансиране на малки и средни компании на територията на Югоизточна Европа, с фокус върху компании от България, Румъния и Сърбия.

Инвестиционен подход 

INVENIO Partners работи съвместно с компаниите, в които инвестира, на оперативно и стратегическо ниво. Стремежът ни е да утвърждаваме индустриални лидери от световна класа като съдействаме за: 

  • Развитие на стратегическо планиране и процеси за ефективно въвеждане на стратегическия план на оперативно ниво
  • Оптимизация на вътрешната организация, администрация и финансов контролинг
  • Подобрение на оперативните парични потоци и структурата на себестойността
  • Периодичен анализ на рентабилността по клиенти и продукти
  • Въвеждане и поддръжка на най-високи стандарти за качество на продукция, услуга към клиенти и ефективност на производството
  • Фокус върху възвръщаемостта от капиталовите инвестиции
  • Подобрение на програмите за обучение на служители
  • Фокус върху прилагането на най-добри практики за корпоративно управление, както и активна подкрепа на инициативи със социална и екологична насоченост